Meningar
douitashimashite = var s? god
mondai nai = inga problem
omoshiroi = (n?gonting ?r) kul/intressant
omoshirokunai = (n?gonting ?r) inte kul/intressant
toire wa doko desu ka = var ?r toaletten?
kuruma de skellefte? ni ikimashita = (jag) k?rde bil till Skellefte?
nademawasu ako funto = klappa min hund
watashi wa maho ga dekimasu! mina ni korosu shimas! = jag kan magi! jag ska d?da er allihopa (nu)!
mina ni tabetai ! = (jag) vill ?ta upp er allihopa
shirimasu = att veta
dekimasu = att kunna

itadakimasu, utropas f?re man b?rjar att ?ta

Ord
kuruma = bil
densha = t?g
basu = bus
jitensha = cykel

Viktiga partikelord
de/ni/o/wa/ga/e, dom stoppas in lite slumpm?ssigt f?r att g?ra meningarna homogena. Viktiga!

Japanese<->English Dictionary